ALLEEN SAMEN KOMEN WE VOORUIT!
 

 

Van deze website bent u bezoeker:

02232


 

Kennismakingsgesprek met gemeente West Betuwe

Gisteren hebben Marleen van der Ham, Johan Blom en Gilles Tebrunsvelt een prettig en constructief gesprek gehad met wethouder Ton van Maanen, Susan Timmermans (wegen) en Tom den Dekker (communicatie) van de gemeente West Betuwe. We hebben op informele wijze de aanloop naar het overleg, de huidige ontwikkelingen en de positie van de gemeente binnen het project kunnen bespreken. Hierin is eigenlijk geen informatie aan de orde gekomen.De wethouder heeft de keuze voor de inbreng aan het consortium MirtA2 Deil-Vught en de positie van de gemeente toegelicht. De gemeente wil alle opties openhouden en niet door RWS of provincie in een bepaalde positie worden gemanoeuvreerd.Op de wijze van communicatie en de insteek van de gemeente is e.e.a. af te dingen/aan te merken en ook dit is besproken.Inzake het verdere verloop van het project MirtA2 is de gemeente ook in afwachting van het voorkeursalternatief (september 2020) en de beslissing van de minister (eind 2020). De gemeente West Betuwe wil samen met de bewoners van Waardenburg en de direct belanghebbenden zich hier zo goed mogelijk op voorbereiden. Dit wordt vormgegeven door een gebiedsgericht proces wat uiteindelijk moet leiden tot een gebiedsvisie.Het kernuitgangspunt is dat de leefbaarheid in Waardenburg niet verder onder druk komt te staan maar juist verbeterd. In opdracht van de wethouder zijn de ambtenaren een kaderstellende notitie aan het opstellen over dit gebiedsproces/-visie. In augustus worden we hier nader over geïnformeerd tijdens een soortgelijk overleg als gisteren. Vanzelfsprekend houden wij alle Waardenburgers op de hoogte via mail en website. Medio komende week kunt u meer informatie tegemoet zien. En naar het zich laat aanzien, zijn wij volledig in 'speaking terms' en ook dat valt onder: alleen samen komen we vooruit! Zodra er meer bekend is én er aanleiding voor is, wil de gemeente graag met de inwoners in gesprek.We hebben de vergadering met een positief gevoel afgesloten en hebben tot dusver vertrouwen in de huidige aanpak van de gemeente.Wel vragen wij U om er rekening mee te houden, dat na het uitkomen van een voorkeursbeslissing er een termijn van 6 weken is om bezwaar of zienswijze  in te dienen. Wij hopen dan ook, dat iedereen die door de plannen om de A2/E25 te verbreden betrokkene wordt, gebruik gaat maken van dat recht. Het is niet onverstandig om je dan te laten bijstaan door een jurist bestuursrechtzaken. Mocht u/je dus bezwaar en/of een zienswijze in willen dienen, dan is het goed om daar nu al over na te denken. Bovendien komen we sterker over als de juristen die wij (ieder voor zich) inschakelen van elkaar weten welke zaken er allemaal gaan spelen. En heeft u geen advocaat of rechtsbijstandverzekering , neemt u dan contact op met Gilles Tebrunsvelt, die alles zal doen wat in zijn vermogen ligt om u zo goed mogelijk te ondersteunen.

Beste mensen,

Via Hetty van Oord, sociaal werker bij Welzijn West Betuwe, ontving ik deze uitnodiging met het verzoek om ook anderen voor deze avonden uit te nodigen. De avonden zijn op 6 en 13 juli in De Koeldert in Waardenburg. Graag zie ik u daar. Ook op onze website (www.waardenburgs-platform. info kunt u hierover deze informatie vinden.

En zoals u hieraan kunt merken, is deze website niet alleen voor zaken die het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer, de MirtA2 Deil-Vught, het windmolenpark etc. betreft, maar het is voor alles wat er in Waardenburg beleefd en gevoeld wordt.

 


VERBREDING A2 DEIL-VUGHT NOG GEENSZINS GELOPEN RACE!

Beste Waardenburgers,                                                   Waardenburg, 14 juni 2020                   


Het Waardenburgs Platform en deze website bestaan nu anderhalve maand en ik ben er bijzonder trots op en vooral ook erg dankbaar, dat er meer dan 2100 mensen deze website een of meerdere keren bezocht hebben. Ik had een drieledig doel met zowel de website, als met het platform:  1) zoveel mogelijk Waardenburgers samenbrengen, omdat zij een gemeenschappelijke aantasting van hun leefomgeving zullen (moeten) ervaren en ik via de website hen op de mogelijke consequenties wilde waarschuwen, 2) om dat te bereiken zoveel mogelijk informatie verschaffen, omdat vele Waardenburgers tot medio vorig jaar niet of nauwelijks op de hoogte waren gesteld van de plannen. Voor mijn gevoel, en de ruim 1900 bezoeken aan de website getuigen daarvan, heb ik met het platform, de benadering van de media en de inzet van de website ruimschoots mijn doelstelling gehaald en 3) Waardenburg op de kaart te zetten bij de lokale, regionale en landelijke media.

De tijd van informeren is nu wat mij betreft voorbij! Dit betekent echter niet, dat het platform en/of de website vanaf vandaag niet meer zullen bestaan. Integendeel: als wij als groep Waardenburgers samen willen optrekken, blijft informatievoorziening van vitaal belang. Bovendien zal de website, zoals ik al eerder gemeld heb, openstaan voor andere verenigingen en activiteiten. Het Waardenburgs Platform is voor en door Waardenburgers. Zo kan elke vereniging, organisatie, instantie en ook particulieren via deze website hun boodschap uitdragen en kunnen eventueel er ook op reageren. Inmiddels heb ik, zoals u hebt kunnen zien, de website aangepast en voorbereid op een nieuwe rol: een ACTIEVE rol.

Alle informatie of dit nu foto's, video's of artikelen betreft, kunt u met beschrijving meer en meer terugvinden in het 'Archief', waar u ze desgewenst kunt downloaden. En ook op de andere pagina's van deze website blijft er nieuws verschijnen over de twee meest actuele projecten, waar Waardenburg mee te maken gaat krijgen.

Ofschoon ik (nog) voorzitter ben van de Bewonersvereniging Bungawalls Weerdenborgh en initiatiefnemer van het Waardenburgs Platform ben ik géén vertegenwoordiger van noch de bewonersvereniging, noch van de Waardenburgers. Dat kan ik niet en wil ik ook niet en het is daarom goed met u te delen wat ik wél wil en mogelijk dat meerdere Waardenburgers zich hierin kunnen herkennen. De belangen voor ieder van ons is divers en kunnen op meerdere vlakken liggen. Zelf ben ik ook betrokkene en mogelijk gedupeerde, maar daarin sta ik (helaas) niet alleen. Op dat punt leef ik enorm mee met de bewoners aan de Veerstraat, Slimweistraat, Heideweg, Lage Paarden en natuurlijk mijn naaste buren aan de Weerdenborch. Maar eigenlijk gaan mij gedachten naar alle Waardenburgers, want Waardenburg dreigt te verzwelgen door geluidshinder en trillingen door het viersporige PHS-project, de geluidshinder, trillingen, toename stikstof, toename fijnstof, en toename roetdeeltjes als gevolg van het verbreden van de Rijksweg A2/E25. En dan mogen we ook niet vergeten, dat er een toename zal zijn zowel over het spoor, als over de verbrede Rijksweg A2/E25 van gevaarlijke stoffen. En dan heb ik nog niet eens over de andere (reeds gereedgekomen) projecten zoals het windmolenpark, het zonne(cellen)park, de aanleg van een nieuwe brug over de Waal en de diverse bouwwerkzaamheden. Dit is te veel om te behappen door een kleine gemeenschap. En daarom zeg ik u, dat ik vind, dat géén van deze plannen (voor zover ze al niet zijn uitgevoerd), door mogen gaan zonder dat er tegelijkertijd of liefst daarvoor al maatregelen voor de leefbaarheid in ons dorp zijn genomen om deze explosie van overlast te compenseren. Dit betekent wat mij betreft een ruimhartige compensatie voor diegenen die direct door deze plannen worden gedupeerd (eigenaren van woningen, bedrijven enz.) en dat er voor de gehele gemeenschap plannen worden gemaakt, die eerder genoemde overlast tot een minimum beperkt.

Inwoners van Waardenburg, ongeacht waar u in Waardenburg woont, als u ook vindt dat ons dorp overmatig wordt belast door bovengenoemde zaken, zoals geluidhinder, trillingen, depositie (het neerslaan) van stikstof, roetdeeltjes en fijnstof, raad ik aan om nu al contact op te nemen met uw advocaat of rechtsbijstandverzekering. Zelf heb ik dit inmiddels gedaan en ik heb verzocht een zaak aanhangig te maken tegen ProRail, omdat ze de inwoners van Waardenburg te laat of zelfs niet hebben geïnformeerd en ten tweede omdat noch ProRail, noch de Projectgroep MirtA2 inzichtelijk kunnen maken hoe groot de cumulatieve overlast zal zijn na 2030 in ons dorp. Het is een én-én-verhaal: zowel de (verbrede) A2/E25 veroorzaakt geluidhinder, als ook het spoorvervoer. Wat doen die trillingen bij elkaar? Hoe zit het met de geluidsgolven die elkaar bereiken? Wat is de invloed van de windrichting en windkracht op het geluid? Met andere woorden: kunnen wij in Waardenburg nog wel op een beetje menselijke wijze blijven wonen? In hoeverre wordt onze leefomgeving aangetast? Later dit jaar zal ik met hulp van mijn advocaat zienswijzen indienen bij de Projectgroep MirtA2 en na het vaststellen van de voorkeursvariant door de Minister van IenW bezwaar aantekenen. Ongetwijfeld zullen er dan nog (vele) beroepsprocedures tot de mogelijkheden behoren, waaronder de gang naar het Europese Hof.

Ik ben realist genoeg om te beseffen, dat de plannen voor het spoorvervoer en de plannen voor de verbreding van de A2 nodig zijn. Onze welvaart en economie vraagt hier om. Maar het mag er niet op uitdraaien dat slechts enkelen door deze vooruitgang een dikkere portemonnee overhouden, terwijl degenen die de lasten moeten dragen de prijs moeten betalen, zoals dat in Groningen, als in Limburg is gebeurd. De overheid en de NAM zijn schatrijk geworden van de aardgas en de inwoners van Groningen moeten nog steeds op hun geld wachten om in een betrouwbare woning te kunnen wonen. En in Limburg is veel geld verdiend met het steenkolen delven in de mijnbouw en de bevolking woont nu veelal in verpauperde wijken en zijn blij als ze al een baan kunnen vinden in die regio. Dit mag in Waardenburg niet gebeuren! U dient zich te beseffen, dat wie zwijgt/blijft zwijgen, toestemt en daar maken de Projectgroep MirtA2 Deil-Vught, Rijkswaterstaat, Regio Rivierenland en ProRail dankbaar gebruik van. Dus laat horen wat u er van vindt.

Tenslotte: zoals gezegd, heb ik een advocaat in de arm genomen om mij te begeleiden bij zienswijzen, bezwaren en beroepsprocedures. Dat kunt u ook doen! Ik zou dan wel aan u willen vragen om aan uw advocaat mijn dossiernummer door te geven: R218618700. De advocaten zullen onderling de dossiernummers uitwisselen, waardoor er meerdere deskundige bestuursrechtspecialisten aan de algemene zaak wordt gewerkt. Uiteraard blijft het geheel uw eigen procedure met uw eigen advocaat en alléén de plannen voor PHS en A2 zitten in het geding. Persoonlijke belangen zullen door uw eigen advocaat behartigd worden. En nogmaals: ik vertegenwoordig u niet en behartig uw belangen niet. Ik kijk alleen naar het totale belang voor Waardenburg in termen van leefbaarheid en woongenot. Straks, als ik mogelijk zelf gedupeerde wordt (door onteigening en sloop van mijn bungawallwoning), zal ik met mijn advocaat een afzonderlijke procedure starten. En mocht u helaas ook de dupe zijn op een of andere wijze, dan heeft u ook een advocaat nodig. Indien u nu op dit moment nog geen advocaat en/of rechtsbijstandverzekering hebt, kunt u via het eerdergenoemde dossiernummer bij de Stichting Achmea Rechtsbijstand ook melding maken voor zover het betreft: 1) bezwaren en zienswijzen ten aanzien van het Tracébesluit voor het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer; en 2) bezwaren en zienswijzen ten aanzien van de voorkeursvariant van de Projectgroep MirtA2 Deil-Vught, het besluit van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat ten aanzien van de voorkeursvariant; en 3) eventuele bezwaren en zienswijzen gedurende het verdere traject om de A2 te verbreden.

NIETS DOEN IS GEEN OPTIE - NO GUTS, NO GLORY - ALLEEN SAMEN KOMEN WE VOORUIT!